By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

"Ní Mór do Chomhlachtaí Agraibhia Ullmhú don Bhreatimeacht" - Teachtaireacht Phráinneach Tugtha ag an Aire McConalogue do Pháirtithe Leasmhara.

D'iarr an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Charlie McConalogue T.D., ar chomhlachtaí sna hearnálacha agraibhia agus iascaigh a gcuid ullmhúchán maidir leis na socrúcháin nua trádála a bheidh i gceist idir an AE agus an RA ón 1 Eanáir 2021 a thabhairt chun críche ar bhonn práinne.

 

Ag labhairt dó agus é ag freastal ar a chéad Choiste Comhairleach Pháirtithe Leasmhara an Bhreatimeachta ó ceapadh é, dúirt an tAire McConalogue, "Mholfainn do gach oibritheoir a bhíonn ag allmhairiú as nó ag onnmhairiú chuig an Ríocht Aontaithe eolas a chur ar Phlean Gníomhaíochta an Rialtais maidir le hUllmhacht don Bhreatimeacht a foilsíodh le déanaí chun na céimeanna atá de dhíth a ghlacadh lena chinntiú go bhfuil siad réidh in am trátha do na dúshláin a bheidh romhainn taobh istigh de cheithre mhí."

 

Dúirt an tAire freisin, "Tiocfaidh athrú ar chúrsaí nuair a bheidh an Ríocht Aontaithe ina tríú tír, beag beann ar an toradh a bheidh ar idirbheartaíochtaí caidrimh amach anseo. Beidh ceanglais custam agus rialála ann maidir le hainmhithe, plandaí, agus maidir le táirgí ó ainmhithe agus ó phlandaí ón 1 Eanáir agus ní mór do chomhlachtaí na ceanglais sin a thuiscint go hiomlán agus cloí leo chun leanúint orthu de bheith ag trádáil go héifeachtúil leis an mBreatain Mhór. Ba cheart go nglacfadh gach duine céimeanna anois chun bheith réidh, agus is é clárú leis an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara an chéad chéim de sin, má bhíonn siad ag allmhairiú nó ag onnmhairiú ainmhithe, plandaí, nó táirgí ó ainmhithe nó plandaí as nó chuig an Bhreatain Mhór.

 

Chuir an tUasal McConalogue in iúl go bhfuil sé sothuigthe go mbeadh aird na bpáirtithe leasmhara dírithe ar na tionchair a bhaineann le Covid-19 a laghdú nó a mhaolú, ach leag sé béim ar go bhfuil beart práinneach de dhíth chomh maith anois chun tionchair maidir leis an slabhra soláthair agus tionchair eile a d'fhéadfadh a theacht chun cinn ag deireadh na hidirthréimhse a sheachaint.

 

Chuir an Roinn Gnóthaí Eachtracha tuairisc chun dáta ar fáil maidir le staid idirbheartaíochta AE-RA agus thug oifigí na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara páirtithe leasmhara cothrom le dáta maidir le réimse leathan oibre ullmhachta atá tugtha chun críche agus maidir le hobair bhreise leanúnach. Moladh arís do pháirtithe leasmhara a iarraidh ar a gcuid ball a bhíonn ag trádáil leis an mBreatain Mhór clárú leis an Roinn ionas go bhfaighidh siad faisnéis chuí go díreach, agus clárú leis na Coimisinéirí Ioncaim chun uimhir EORI a fháil.

 

Ag tagairt do thacaíochtaí don earnáil talmhaíochta, chomh maith le béim a leagan ar an réimse leathan tacaíochtaí reatha atá ar fáil don earnáil dúirt an tAire freisin, "D'aontaigh an Chomhairle Eorpach Cúlchiste um Choigeartú Breatimeachta speisialta €5 bhilliún a bhunú chun cur in aghaidh na drochiarmhairtí sna Ballstáit agus na hearnálacha a bhainfidh an tionchar is measa leo mar thoradh ar an mBreatimeacht. Cuirtear fáilte roimhe seo. Beidh mé ag obair lena chinntiú go bhfaighidh Éire leithdháileadh leordhóthanach ón maoiniú sin."

 

Bhí a chomhaire, an tAire Stáit Martin Heydon T.D., in éindí leis an Aire McConalogue ag an gcruinniú. Dúirt an tAire Heydon tar éis an chruinnithe: "Leanfaidh mé d'obair na Roinne a neartú chun margaí nua a oscailt agus a fhorbairt, ról é seo anois a bhfuil práinn níos géire ag baint leis de bharr an Bhreatimeachta agus na táillí agus na cuótaí a d'fhéadfadh a bheith i gceist ar thrádáil idir an AE agus an RA mura bhfuil aon Chomhaontú maidir leis an gCaidreamh Amach Anseo ann roimh dheireadh na bliana."

 

Nótaí d'Eagarthóirí:

Cé go idirbheartaíochtaí an AE-RA fós ar bun ag am neamhchinnte seo a bhaineann le Covid 19, tá leanta ar aghaidh leis an obair ar fud an Rialtais, gan aon chur isteach uirthi, ar Ullmhúcháin don Bhreatimeacht.  D'fhoilsigh an Rialtas a Phlean Gníomhaíochta maidir le hUllmhacht don Bhreatimeacht an 9 Meán Fómhair. https://www.gov.ie/en/publication/849b3-the-brexit-readiness-action-plan/

 

Leanann an Coimisiún Eorpach d'fhógraí maidir le hullmhacht don Bhreatimeacht a fhoilsiú agus a nuashonrú d'fhonn cuidiú le riaracháin phoiblí, gnóthaí agus saoránaigh a bheith ullamh do na hathruithe teicniúla a bheidh i gceist nuair bheidh deireadh leis an tréimhse aistrithe. Is féidir teacht orthu ar láithreán gréasáin an Choimisiúin chomh maith:

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_en#

agus ar láithreán gréasáin an DAFM ag:

https://www.agriculture.gov.ie/brexit/preparingforbrexit/futurerelationship/

 

Áirítear ar chainéil chumarsáide na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara maidir le pleanáil a dhéanamh do Bhreatimeacht mí-ordúil:

Seoladh ríomhphoist Brexitcall:       Brexitcall@agriculture.gov.ie

Ríomhphost clárúcháin Breatimeachta:      Brexitregistration@agriculture.gov.ie

Uimhir an Ionaid Glaonna:                           076-1064443

Láithreán Gréasáin:                                              https://www.agriculture.gov.ie/brexit/         

Fógraí faoi leith do Thrádálaithe:         Arna sheoladh ag an Roinn chuig páirtithe leasmhara agus á gcur ar láithreán gréasáin an DAFM

 

Déanfar an chomhairle phraiticiúil is déanaí ón Rialtas a óstáil ar phríomhláithreán gréasáin an Rialtais www.gov.ie/brexit . Cuirfear an t-eolas is deireanaí ar an láithreán gréasáin lárnach seo.

 

 

CRÍOCH

Date Released: 16 September 2020