By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Acht na dTeangacha Oifigiúla/The Official Languages Act

Síníodh Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 ina dhlí an 14 Iúil 2003. Is é bunchuspóir an Achta ná á chinntiú go mbeidh níos mó seirbhísí trí Ghaeilge ar fáil ón tseirbhís phoiblí agus go mbeidh siad ar chaighdeán níos airde. Bainfear é seo amach go príomha trí dhualgas a chur ar Ranna Stáit agus ar chomhlachtaí poiblí a leithéid de sheirbhísí a sholáthar trí chreat pleanála reachtúil ar a dtugtar "scéim".

Tá an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia tiomanta do sheirbhís trí Ghaeilge a chur ar fáil chomh fada agus is féidir dár gcustaiméirí ar mian leo gnó a dhéanamh léi trí mheán na Gaeilge. Leagann Scéim na Roinne amach an chaoi ina bhfuil sí ag déanamh forbairt de réir a chéile ar na seirbhísí a chuireann sí ar fáil do chustaiméirí trí Ghaeilge (féach an nasc thíos) 

The Official Languages Act 2003 was enacted on 14 July 2003. The primary objective of the Act is to ensure better availability and a higher standard of public services through Irish. This will be principally achieved by placing an obligation on State Departments and public bodies through a statutory planning framework, known as a  "scheme".

The Department of Agriculture, Fisheries and Food is committed to facilitating to the maximum degree possible customers who wish to transact business with it through the medium of Irish.  The Department's Scheme under the Official Languages Act outlines how it is progressively developing the services it provides to customers through Irish (see link below)

Scéim Teanga 2016-2019/Irish Language Scheme 2016-2019 (pdf 529Kb)