By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Deontais nua taighde fógartha ag an Aire Creed

Infheistíocht breis is €14 milliún sa nuálaíocht

D'fhógair an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D. maoiniú de luach beagnach €14.3 milliún do thionscadail taighde i gcomhar inniu mar thoradh ar Ghlao Taighde a rinneadh faoi thrí chlár iomaíocha taighde de chuid a Roinne anuraidh.

Ag fógairt na ndeontas ag cruinniú eolais i mBaile Átha Cliath inniu dúirt an tAire “Cuirfidh na tionscadail atá á maoiniú ag mo Roinn go mór le hinmharthanacht earnáil agraibhia na hÉireann, le nuálaíocht san earnáil agus le hiomaíochas na hearnála".

Dúirt an tAire Creed; “Cuimsíonn an 23 tionscadal ábhair ar fud réimse leathan lena n-áirítear sábháilteacht agus barántúlacht bhia; bia feidhmiúil don tsláinte agus do chothú; teicneolaíochtaí nuálacha próiseála bia; sábháilteacht ar an bhfeirm agus folláine ainmhithe/bithshlándáil; fardal foraoise agus cianbhraiteacht, pórú crann agus baoil bhitheacha.  Tá roinnt de na tionscadail nua dírithe ar inmharthanacht comhshaoil tailte curaíochta a chinntiú- an úsáid a cheart a bhaint as báinsí ilspeicis , an poitéinseal a bhaineann le ceapadh carbóin agus úsáid inmharthanach as lotnaidicídí, mar shampla.

Bainfidh 12 Eagraíocht Déanta Taighde in Éirinn tairbhe as na deontais a fógraíodh inniu, lena n-áirítear Teagasc, Ollscoileanna agus Institiúidí Teicneolaíochta. Cuirfidh infheistíocht ar fud 23 thionscadal fostaíocht dhíreach ar fáil i ndáil le 71 post taighde ar conradh. Chomh maith leis sin, cuirfear deiseanna oideachais ar fáil do 57 mac léinn iarchéime i bhfoirm PhDanna (47) agus céimeanna Máistreachta (10).

Mar chuid de Ghlao 2017 tá socrú i bhfeidhm faoina gcuirfidh Roinn Talmhaíochta, Comhshaoil agus Forbartha Tuaithe Thuaisceart Éireann maoiniú ar fáil d'iarratasóirí áirithe atá lonnaithe in institiúidí i dTuaisceart Éireann a bheadh ag obair i gcomhar ar cheann de na tionscadail a fógraíodh inniu.  D'fháiltigh an tAire roimhe seo agus dúirt gur sampla iontach é den chur chuige i gcomhar idir na Rialtais, Thuaidh agus Theas,  iad ag obair le chéile i réimse tábhachtach beartais a mbeidh tairbhe ag gach aon taobh as. Chomh maith leis sin, tá tionscadal eile ar leith á chómhaoiniú ag an EPA.

Bhí tionchar mór ag an gclár taighde straitéiseach, arna cheapadh ag grúpaí comhairleacha páirtithe leasmhara tionscal-bhunaithe, ar an nGlao Taighde.  Tá an infheistíocht dírithe ar bhuntaca a chur faoi inmharthanacht agus iomaíochas earnáil agraibhia na hÉireann de réir straitéis Food Wise 2025, trí mhaoiniú a chur ar fáil do thaighde ardchaighdeáin agus éifeachtach a chuirfidh le hacmhainn taighde chóras taighde poiblí na hÉireann agus a dhéanfaidh cothabháil uirthi.

Tá infheistíocht shuntasach €72 milliún déanta i dtaighde ar chúrsaí agraibhia agus taighde foraoiseachta go náisiúnta le cúig bliana chomh maith le €7 milliún a bheith caite ar thaighde a rinneadh go trasnáisiúnta le ballstáit eile AE agus na Stáit Aontaithe.

Fógrófar roinnt deontas breise taighde faoi Ghlao 2017 sna míonna atá ag teacht.

Leagtar amach anseo na mionsonraí ar fad a bhaineann leis na deontais.

Nótaí d'eagarthóirí:

Baineann na deontais le Glao ar Thograí a seoladh faoi thrí chlár iomaíocha maoinithe taighde arna n-oibriú ag an Roinn, is iad sin an Beart um Thaighde Institiúideach ar Bhia (FIRM), An Ciste um Thaighde a Spreagadh (RSF) agus an Clár um Thaighde Iomaíoch Foraoiseachta ar mhaithe le Forbairt (CoFoRD).

Is é an Beart um Thaighde Institiúideach ar Bhia (FIRM), an príomhchlár faoina maoinítear taighde ar bhia in eagraíochtaí a thugann faoin thaighde in Éirinn lena n-áirítear Teagasc agus na hInstitiúidí Ardoideachais (HEI) agus dá bhrí sin a chuireann le hacmhainn taighde atá mar bhun taca faoi thionscal déantúsaíochta bia atá bríomhar, iomaíoch agus nuálach. 

 Féachtar leis an gCiste um Thaighde a Spreagadh (RSF) taighde a éascú a líonann na bearnaí i gclár príomhshrutha Teagasc, a thacaíonn le cleachtais agus bearta iomaíocha táirgíochta talmhaíochta agus a chuireann agus chothaíonn geilleagar atá bunaithe ar fhaisnéis agus acmhainn taighde san earnáil talmhaíochta.

Féachtar leis an gClár um Thaighde Iomaíoch Foraoiseachta ar mhaithe le Forbairt (CoFoRD) bunsraith agus tacaíocht eolaíochta a fhorbairt ar mhaithe le tionscal foraoiseachta nuálaíoch, iomaíoch, inmharthana atá dírithe ar an margadh.

Added 11.07.18

 

D'fhógair an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D. maoiniú de luach beagnach €14.3 milliún do thionscadail taighde i gcomhar inniu mar thoradh ar Ghlao Taighde a rinneadh faoi thrí chlár iomaíocha taighde de chuid a Roinne anuraidh. (Ó Chlé go Deas) An Dr. Breige McNulty, UCD, An Dr. David Meredith, Teagasc, an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara Michael Creed T.D., An Dr. Gary Lanigan, Teagasc, An Dr. Alice Lucey, UCC. Charles Harper, UCD.

CRÍOCH

 

Date Released: 11 July 2018